مقداد بابائی - رئیس هیئت مدیره

مقداد بابائی


رئیس هیئت مدیرهتجربه :


اهم تجربیات و سوابق کاری:
-شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) - رئيس حسابداري مالي
-شرکت مارگارين (سهامي عام) - مدير حسابداري مالي
-شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) - سرپرست حسابرسي داخلي
-مؤسسه حسابرسي مفيد راهبرسوابق تحصیلی :


کارشناسي ارشد حسابداري