حسین روحانی - عضو هیئت مدیره

حسین روحانی


عضو هیئت مدیرهتجربه :


اهم تجربیات و سوابق کاری:
-عضوموظف هیات مدیره وقایم مقام شرکت فراورده های غذایی وقند یاسوج(کارخانه قندیاسوج)
-معاون توسعه وبرنامه ریزی کارخانه قند یاسوج
-مشاور مدیرعامل ومدیر مجتمع فولادبویراحمد
-مشاور مدیرعامل ومدیرکشاورزی کارخانه قند نیشابور
-عضوموظف هیات مدیره وقایم مقام کارخانه قندشاهرود
-معاونت کشاورزی کارخانه قند شاهرودسوابق تحصیلی :


کارشناسی مدیریت حرفه ای