حسین روحانی - عضو هیئت مدیره

حسین روحانی


عضو هیئت مدیرهتجربه :


۲۸سال سابقه اجرایی درصنعت قند
-عضوموظف هیات مدیره وقایم مقام شرکت فراورده های غذایی وقند یاسوج(کارخانه قندیاسوج)
-معاون توسعه وبرنامه ریزی کارخانه قند یاسوج
-مسیول حسابداری مالی کارخانه (حسابدارارشد)
-مدیر اداری ومنابع انسانی
-مدیر روابط عمومی وامورفرهنگی و ورزشی
-مباشرفنی، برق واتومات
-رییس شورای اسلامی کار
-نماینده سهام کارگری کارخانه
-سردبیر ماهنامه تخصصی قند
-عضو کمیته اشتغال وفرهنگ وزارت کار
و وزارت تعاون(وقت)
-مشاورکاروکارگری استانداری
-دبیر جشنواره تخصصی ریاضی وده ها جشنواره علمی،اقتصادی،صنعتی،فرهنگی و...
-عضوهیات حل اختلاف
-مشاور طرح طبقه بندی ورتبه بندی مشاغل کارگری
-مشاور مدیرقنددزفول
-عضو کارگروه تخصصی شرکت تحقیقات قند جنوب(ممسنی،یاسوج و...)
-مشاور مدیرعامل ومدیر مجتمع فولادبویراحمد
-مشاور شرکت صنایع غذایی دانش بنیان کوب(ارد ونان)

-مشاور مدیرعامل ومدیرکشاورزی کارخانه قند نیشابور

-عضوموظف هیات مدیره وقایم مقام کارخانه قندشاهرود

-معاونت کشاورزی کارخانه قند شاهرود

-عضوموظف هیات مدیره کارخانه قند نیشابور

-همکاری وعضویت دراتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی
و....
کارشناس،مجری تلویزیونسوابق تحصیلی :


کارشناسی مدیریت حرفه ای

کارشناس ادبیات

نشان درجه2فرهنگی

دانشگاه تهرانDBAکارافرینی