بازدید از کاشت پاییزه چغندر در شمال کشور

بازدید از کاشت پاییزه چغندر در شمال کشور


منبع :


به نقل از روابط عمومی با عنایت به کشت چغندر در بهار و برداشت آن در پاییز کارخانجات قند با طول بهره برداری حدود 100 تا 150 روز به صورت فصلی کارکرده و در مابقی ایام سال درصورت عدم واردات شکر خام این کارخانجات تعطیل می باشند.
یکی از راهکارهای افزایش دوره بهره برداری کاشت چغندر قند در زمستان بوده که برداشت در اواخر خردادماه صورت می گیرد و با توجه به افزایش بارش ها و همچنین مناسب بودن شرایط آب و هوایی و اقلیم در همه مناطق مناسب این اقدام نبوده و با وجود طراحی کارخانجات قند برای بهره برداری در نیمه دوم سال نیاز به تحقیقات و رفع چالش های پیش رو را دارد.
به منظور بررسی چالش های پیش رو در این کشت ریاست کارخانه رشید حاجی سلطانی به همراه حسینی مدیر کشاورزی ضمن بازدید میدانی از مزارع کشت چغندر قند پائیزه در منطقه شمال در همایش روز مزرعه که در استان گلستان شهرستان بندر ترکمن برگزار گردید شرکت نمودند.
در این بازدید تبادل اطلاعات با کشاورزان منطقه ، نحوه کشت، راندمان در هکتار و دیگر موارد لازم به منظور ورود کارخانه قند نیشابور به کشت پاییزه چغندر قند در منطقه فیروزه صورت گرفت.
به نقل از روابط عمومی برای تحقق این امر بخش کشاورزی در حال بررسی راهکار ها، چالش ها ، و دیگر موارد مهم برای کشت چغندر قند پاییزه در منطقه نیشابور می باشد.


تگ ها
روابط عمومی کارخانه قند نیشابور