انبارگردانی

انبارگردانی


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


موجودی انبار هر شرکت ، دارایی تجاری آن شرکت محسوب می شود به همین دلیل در پایان سال مالی (دوره مالی) نقش بسزایی در برآورد سود و زیان شرکت های بزرگ با حجم بالای کالا در انبار دارد پس لازم است که در پایان دوره مالی، حداقل یک بار موجودی انبار مورد شمارش قرار گیرد تا یکی بودن میزان موجودی با کاردکس حسابداری و انبار چک شود به همین منظور با توجه به نزدیک شدن دوره مالی در پایان شهریور ماه انبارگردانی در شرکت قند نیشابور از تاریخ 99/06/22 با حضور کارشناسان موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان آغاز می گردد.
در این فرآیند موجودی کلیه انبارها اعم از انبار فنی ، انبار ابزار ، انبار اداری ، انبار کود بذر ، انبار مواد غذایی ، انبار محصول مورد شمارش دقیق قرار گرفته و در صورت وجود مغایرت موجودی انبار مجدداً بررسی و چک می گردد.


تگ ها