مبارزه با کرونا همچنان ادامه دارد

مبارزه با کرونا همچنان ادامه دارد


منبع : روابط عمومی


به گزارش روابط عمومی کارخانه ، با وجود تهدید ویروس کوئید 19 و همچنین اوج بهره برداری از چغندر در کارخانه قند نیشابور ، مدیریت ارشد سازمان نسبت به سلامت تک تک پرسنل حساس بوده و تمهیدات لازم برای حفظ ایمنی و سلامت آنها از قبیل توزیع ماسک و الکل ضد عفونی ، ضد عفونی نمودن محیط کار ، سرویس های بهداشتی و عمومی ، سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل را در اولویت کار واحد HSE و بهداشت حرفه ای قرار داده است


تگ ها