جلسه بازرسین بخش کشاورزی با مدیریت محترم عامل

جلسه بازرسین بخش کشاورزی با مدیریت محترم عامل


منبع :


در مورخه 98/11/08 با توجه به اتمام بهره برداری چغندر مدیرعامل کارخانه قند نیشابور ضمن سپاس از زحمات بازرسین چغندرکاری در سال جاری توجه تمامی بازرسین را به احیاء کشت چغندر،تکریم پیمانکاران،افزایش سطح آگاهی کشاورزان جلب نمودند.گزارش عملکرد بازرسین نیز در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.


تگ ها