11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر مبارک باد

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر مبارک باد


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند بی شک همه پیشرفت‌های حاصل در مسیر زندگی نشات گرفته از رشد و پویایی فکر و گسترش اندیشه‌ورزی است و در هر جامعه‌ای که از فرصت اندیشه و بازوی هنرمند کارگران بهتر استفاده شود توسعه و پیشرفت، رونقی دو چندان خواهد یافت.


تگ ها