اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیزان بزرگوار در واژه ها نمیگنجد.

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیزان بزرگوار در واژه ها نمیگنجد.


منبع : ر.ابط عمومی کارخانه قند نیشابور


درگذشت « تعدادی از هموطنانمان » در سانحه هواپیمایی

چنان سنگین و جانسوز اسـت کـه بـه دشواری بـه باور می نشیند

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست


تگ ها