اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور با تحویل ۱۰۴۰۰۰تن در مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ و شروع تصفیه شکر خام

اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور با تحویل ۱۰۴۰۰۰تن در مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ و شروع تصفیه شکر خام


منبع : واحد تولید کارخانه قند نیشابور


اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور با تحویل ۱۰۴۰۰۰تن در مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ و شروع تصفیه شکر خام


تگ ها
چغندر
اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور با تحویل ۱۰۴۰۰۰تن در مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ و شروع تصفیه شکر خام

اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور

اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور با تحویل ۱۰۴۰۰۰تن در مورخه ۹۸/۱۰/۱۶ و شروع تصفیه شکر خام

اتمام بهره برداری چغندر در کارخانه قند نیشابور