منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


بمناسبت روز کارگر یادی می کنیم از شهدای کارگری کارخانه قند فیروزه، نام ویادشان برای همیشه جاودان


تگ ها