ارزش های سازمانی در کارخانه قند نیشابور


ما در مجموعه کارخانه قند نیشابور تلاش می کنیم تا به ارزش ها و اهداف از پیش تعیین شده برسیم . این اهداف بر سه دسته اقتصادی - بنیادین و کسب و کار به شکل زیر است .

*** چالش اقتصادی پیش روی سازمان

رقابت نابرابر میان محصولات وارداتی و تولیدات داخلی

افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه حاملهای انرژی با توجه به هدفمند شدن یارانه ها

رکود بازار

*** ارزشهای بنیادین

کرامت انسانی

نظم و صداقت

تعادل بین کار و زندگی

مسئولیت ‌پذیری

انتقادپذیری و بهبود مستمر

*** ارزشهای کسب و کار سازمان

رقابت‌پذیری و مشتری مداری

کیفیت گرایی

خلاقیت و نوآوری

همدلی و کارگروهی و وفاداری به سازمان

احترام به حقوق ذینفعان