دکتر محمودشهراسبی - مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر محمودشهراسبی


مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیرهتجربه :


اهم تجربیات و سوابق کاری:
-عضو هيئت مديره و مديرعامل شرکت توسعه صنايع بهشهر زرين
-رئيس هيئت مديره شرکت توسعه صنايع بهشهر زرين
-معاون بازرکاني و اقتصادي شرکت دخانيات ايران
-معاون بازرگاني و عضو هيئت مديره شرکت صنايع مس شهيد باهنر
-مديرعامل شرکت سپهر صنعت سورنا (گروه مالي ملت)
-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توليدي و بازرگاني کيان شيرلاستيک
-مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت توليدي و توزيعي فيروز
-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت هاي بازرگاني پارس متين و شرکت بازرگاني 19 دي
-مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت توليدي و صنعتي به آرا (صنايع ملي ايران )سوابق تحصیلی :


دکترای علوم سیاسی