محمدرضاهادی نژاد - عضو هیئت مدیره

محمدرضاهادی نژاد


عضو هیئت مدیرهتجربه :


اهم تجربیات و سوابق کاری:
-ايساكو مدير امور مشتريان ) از سال - 1398 تا 1399 )
-ايساكو مدير بازرسي ويژه مدير عامل و امور مشتريان ايساكو ) از سال – 1391 تا 1398 )
-ايساكو مدير پروژه ارتقا مركز پاسخگويي گروه صنعتي ايران خودرو ) از سال – 1393 تا 1394 )
-ايساكو عضو كميسيون امنيت اطلاعات ) از سال – 1396 تا 1399 )
-ايساكو عضو كميسيون معاملات شركت ايساكو و شركتهای تابعه ) از سال – 1391 تا 1399 )
-مهركام پارس مديريت استراتژيک و فن آوری اطلاعات ) از سال – 1390 تا 1391 )
-مهرگام پارس دبير هيئت مديره ) از سال – 1390 تا 1391 )
-مهركام پارس مديريت – IT ) از سال 1389 تا 1390 )
-مهركام پارس مديريت تحقيق و توسعه ) از سال – 1388 تا 1389 )
-ايران خودرو مجری راه اندازی شركت ايران خودرو تبريز ) از سال – 1386 تا 1388 )
-ايران خودرو مجری راه اندازی پروژه چری در خط مونتاژ ) از سال - 1385 تا 1386 )
-ايران خودرو مسئول هماهنگي توليد پروژه - GLI در خط مونتاژ يک ) از سال 1382 تا 1384 )
-ايران خودرو مسئول هماهنگي توليد پژو – 206 در سالن مونتاژ ) از سال 1379 تا 1381 )
-ايران خودرو كارشناس مسئول گروه مهندسي سالن مونتاژ يک و سه )از سال – 1379 تا 1388 )
-سازمان هوا فضا مشاور مديريت خدمات رفاهي ) از سال – 1379 تا 1379 )
-صنايع موشکي سرپرست مديريت برنامه ريزی و كنترل معاونت كيفيت )ازسال - 1378 تا 1379سوابق تحصیلی :