گزارش صورت های مالی کارخانه قند نیشابور از 1396 تا 1398

گزارش صورت های مالی کارخانه قند نیشابور از 1396 تا 1398


منبع : روابط عمومی


با توجه به رسالت شفاف سازی در کارخانه قند نیشابور صورت های مالی این مجموعه از سال 1396 تا سال 1398به ترتیب پیوست قرار داده می شود .


تگ ها
سهامداران
گزارشات مالی
صورت های مالی
صورت مالی منتهی به 13960631 دانلود
صورت مالی منتهی به 13961229 دانلود
صورت مالی منتهی به 13970631 دانلود
صورت مالی منتهی به 13971229 دانلود
فعالیت هیات مدیره به مجمع سال مالی 13980631 دانلود
صورت مالی منتهی به 13980631 دانلود
صورتهای مالی و گزارش حسابرسی 981229 دانلود