برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی قند نیشابور

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی قند نیشابور


منبع : روابط عمومی شرکت سهامی قند نیشابور


برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی قند نیشابور

https://www.instagram.com/p/CcR-Lg2KFwy


تگ ها