با رعایت پروتکل های بهداشتی حافـظ سـلامـت خـود و دیگـران باشـیم

با رعایت پروتکل های بهداشتی حافـظ سـلامـت خـود و دیگـران باشـیم


منبع :


به نقل از روابط عمومی شرکت قند نیشابور
با اوج گیری بیماری کرونا دلتــا و اهمیـــت سلامت پرسنل با همکاری واحد بهداشـت و درمـان شهرستان فیـــروزه نســـبت به انجــــام تســــت کــــرونا در محل کــــارخـــانه قـنـد با حـــضـــور 100% پرســـنـــــل در مورخه 1400/05/23 اقدام گـــردیـــد.
با عنـــایـت به اهمیت سلامت پرســـنل توصیه های لازم مجددا یادآوری گردید و استفاده از ماسک در نقاط پر تردد الزامی و لازم الجرا اعلام شد.
ضد عفونی قسمت های مختلف پروسه تولید ، ورودی درب کارخانه ، محیط های عمومی و پر رفت و آمد و مراکز خطر به صورت روزانه انجام ، توزیع ماسک و الکل ضد عفونی بین پرسنل نیز انجام می گیرد.
با رعایت پروتکل های بهداشتی و فردی به کمک کادر درمـــان رفته و حافظ جان خود و دیگران خواهیم بود


تگ ها