نرخ سهم قنیشا در 7 روز گذشته

نرخ سهم قنیشا در 7 روز گذشته


منبع :


7آذر 2500
8آذر 2463
9آذر 2409
12 آذر 2287
13 آذر 2292
14 آذر 2292
15 آذر 2333
16 آذر 2421
19 آذر 2390
20 آذر 2314
21 آذر 2357
22آذر 2424
23 آذر 2400
26 آذر 2458
27 آذر 2468
28آذر 2543
29 آذر 2620
7 دی 2625
10 دی 2753


تگ ها