آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی قند نیشابور (سهامی عام) برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

تصویر اصلی به پیوست می باشد


تگ ها
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی قند نیشابور
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی قند نیشابور دانلود