مقداد بابائی - رئیس هیئت مدیره

مقداد بابائی


رئیس هیئت مدیرهتجربه :


شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) - رئيس حسابداري مالي
شرکت مارگارين (سهامي عام) - مدير حسابداري مالي
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) - سرپرست حسابرسي داخلي
مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر - حسابرس 99
مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند - حسابرس ارشد
بانک صادرات ايران - باجه کلر
سازمان حسابرسي - کمک حسابرسسوابق تحصیلی :


کارشناسي حسابداري - دانشکده علوم اقتصادي و دارايي
کارشناسي ارشد حسابداري - دانشگاه شهيد بهشتي