مزرعه پایلوت کشت مقایسه ارقام بذور چغندر  در اراضی کارخانه قند نیشابور

مزرعه پایلوت کشت مقایسه ارقام بذور چغندر در اراضی کارخانه قند نیشابور


منبع :


با عنایت به کاهش کشت چغندر قند به دلایل مختلف از جمله قیمت پایین این محصول در مقایسه با کشت های رقیب ، همچنین مصرف زیاد آب در کشت این محصول ؛ کشت سنتی این محصول و عدم برداشت مناسب راندمان در هکتار، واحد کشاورزی کارخانه قند نیشابور را برآن داشت تا با کمک واحد تحقیق و توسعه راهکارهای افزایش کشت چغندر قند در منطقه نیشابور را مورد بررسی قرار دهند.
در همین راستا مزرعه آزمایشی با سطح کشت حدود 4 هکتار از اراضی کارخانه همزمان با برداشت محصول گندم و جو در خرداد ماه 99 برای کشت چغندر در نظر گرفته شد کارشناسان کشاورزی این کارخانه با بررسی بذور نسبت به کشت بذرهای مختلف در این مزرعه اقدام کرده تا پس از برداشت محصول راندمان در هکتار و نحوه عملکرد این بذور در شرایط یکسان قابل مقایسه باشد و با شناسایی بذور سازگار با اقلیم ، خاک و همچنین مقاومت در مقابل انواع بیماری ها و آفات حوزه کشت بتوان به کشاورزان در تهیه بذور مناسب کمک و راهنمایی شایانی نمود.
از دیگر اقداماتی که در این مزرعه صورت گرفته انجام آبیاری قطره ای به منظور صرفه جویی منابع آب نیز می باشد که برای حفظ منابع زیرزمینی اهمیت به سزایی دارد.
کارخانه قند نیشابور در سال 98 به عنوان معین اقتصادی به منظور افزایش کشت چغندرقند در منطقه نیشابور وارد عمل گردیده و با در اختیار قرار دادن تیپ رایگان (به منظور صرفه جویی در مصرف آب) ، ارائه خدمات مکانیزه در مراحل کاشت و داشت ، بازدیدهای مستمر از مزارع به منظور شناسایی آفات و بیماری های محصول و ارائه راهکارهای کارشناسانه به پیمانکاران و کشاورزان گامی بزرگ در ترویج کشت چغندر قند در منطقه نیشابور برداشته است .
کاشت چغندر قند با تصدی کارخانه قند در مزارع ملکی خود با کشت مکانیزه و راهکارهای کاهش مصارف آب استفاده از بذوری که به کشاورزان معرفی می گردد و قابل مشاهده بودن نحوه رشد گیاه برای پیمانکاران باعث ترغیب کشاورزان به استفاده از راهکارهای جدید و افزایش راندمان در هکتار و کشت هرچه بیشتر این محصول در منطقه نیشابور خواهد بود.


تگ ها
روابط عمومی کارخانه قند نیشابور