آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام (به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)

آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور شرکت سهامی عام (به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده)


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابورتگ ها