مدیریت ارشد سازمان، سلامت پرسنل را از اهم موضوعات قرار داده و تاکید بر آموزش و سلامت پرسنل دارند

مدیریت ارشد سازمان، سلامت پرسنل را از اهم موضوعات قرار داده و تاکید بر آموزش و سلامت پرسنل دارند


منبع : روابط عمومی


آقای دکتر محمودی مدیریت عامل کارخانه با تاکید بر افزایش آگاهی پرسنل نسبت به ویروس کرونا از واحد ایمنی و بهداشت و همچنین واحد اداری و تک تک پرسنل خواستار کمک به افزایش سطح ایمنی و شکست کرونا شدند.

کرونا را شکست می دهیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم


تگ ها