جلسه معارفه شورای اسلامی کارگری شرکت سهامی (عام) قند نیشابور با مدیر عامل جدید

جلسه معارفه شورای اسلامی کارگری شرکت سهامی (عام) قند نیشابور با مدیر عامل جدید


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابورتگ ها