آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/10/30

آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/10/30


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابورتگ ها
آگهی تغییرات شرکت قند نیشابور به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 99/10/30

جهت دانلود فایل مورد نظر کلیک نمائید