آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نیشابور(سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قند نیشابور(سهامی عام)


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابورتگ ها