سال جدید با حضور پرسنل کلیه قسمتها در 99/01/23 آغاز گردید.

سال جدید با حضور پرسنل کلیه قسمتها در 99/01/23 آغاز گردید.


منبع : روابط عمومی کارخانه قند نیشابور


با انجام تمهیدات لازم جهت پیشگیری از بیماری کرونا تلاش میکنیم فرمایش مقام معظم رهبری ( جهش تولید) را در سال جدید محقق نمائیم.


تگ ها